DELF A1 ispit

Opis kursa

Ispit traje oko 90 minuta, a maksimalan broj poena koje kandidat može da osvoji za sve ispite je 100, a smatra se da je kandidat položio ispit ukoliko ima 50 i više poena ukupno. U okviru dela Usmeno razumevanje kandidati odgovaraju na pitanja koja se odnose na ono što su odslušali, tokom oblasti Pismeno razumevanje odgovaraju na upitnike, sa ciljem provere razumevanja 4 do 5 kratkih pisanih tekstova koji govore o situacijama iz svakodnevnog života. Oblast Pismeno izražavanje se sastoji iz dva dela i to popunjavanja upitnika i sastavljanja krakte poruke, napomene ili sličnog teksta sa sadržajem iz svakodnevnog života. Usmeno izražavanje se sastoji iz tri dela i to: vođeni razgovor, razmena informacija i simulirani dijalog, koji traje od 5 do 7 minuta u proseku, a kandidati imaju na raspolaganju 10 minuta za pripremu.

NAPOMENA: na ispite Delf A1, A2, B1 ne izlazi se pre 13-14 godina, na Delf B2 pre 15-16 godina i na Dalf pre 16-17 godina.

Trajanje
2 x 60 min. nedeljno
Cena
7000 RSD mesečno
Kategorije
Priprema za mežunarodne ispite DELF/DALF